Na lunch

Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW SERWISU NA LUNCH.PL

Obecna treść regulaminu obowiązuje od 01.10.2012r.

§ 11. Serwis internetowy www.nalunch.pl jest pośrednikiem pomiędzy Użytkownikiem i Restauracją partnerską i ma na celu przedstawienie Użytkownikowi oferty i położenie Restauracji partnerskich oraz umożliwiać Użytkownikom zakup w Restauracjach partnerskich abonamentów lunchowych w systemie Lunch Profit lub Group Lunch . W/w Serwis oferuje również możliwość rezerwacji stolików przez Użytkownika w Restauracjach partnerskich.
2. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników/Gości ze Serwisu.
3. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników/Gości Serwisu.
4. Postanowienie niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Restauracji partnerskich.

§ 21. Administrator serwisu - Administratorem serwisu www.nalunch.pl jest spółka pod firmą Na Lunch Trocewicz Spółka jawna, ul. Artyleryjska 20, 21-500 Biała Podlaska zwana w dalszej części Regulaminu Administratorem serwisu.
2. Serwis - Serwis internetowy nalunch.pl dostępny poprzez stronę internetową www.nalunch.pl.
3. Gość – niezarejestrowana w Serwisie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
4. Użytkownik – zarejestrowana w Serwisie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
5. Restauracja partnerska – zarejestrowana w Serwisie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która współpracuje z Serwisem na podstawie regulaminu (ewentualnie również na podstawie odrębnej umowy w przypadku gdy Restauracja partnerska sprzedawać będzie za pośrednictwem Serwisu abonamenty lunchowe w systemie Lunch Profit lub Group Lunch) oraz prezentowana jest w Serwisie po opłaceniu na rzecz Administratora serwisu abonamentu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
6. Regulamin – Regulamin korzystania z serwisu oraz z usług dostępnych za jego pośrednictwem Serwisu
7. Usługi — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu na rzecz Użytkowników lub Restauracji partnerskiej w oparciu o niniejszy Regulamin (a także odrębną umowę w przypadku niektórych Restauracji partnerskich), w tym: prezentacja oraz umożliwienie dostępu do oferty Restauracji partnerskich , utworzenie konta Użytkownika lub Restauracji partnerskiej, udostępnienie zakupu abonamentów lunchowych w systemie Lunch Profit lub Group Lunch, udostępnienie płatności elektronicznych za abonamenty lunchowe, rezerwacji stolika w Restauracji Partnerskiej.

§ 31. Korzystanie z Serwisu może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady.
2. Niniejszy Regulamin określa:
a. prawa i obowiązki Administratora Serwisu i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
b. zasady wyłączania odpowiedzialności Administratora Serwisu z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
c. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
3. Administratora Serwisu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed rejestracją w serwisie, a także w taki sposób w Serwisie, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
4. Administratora Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 41. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie i założenia konta, zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług lub w przypadku Gości, którzy nie dokonują rejestracji, po zaakceptowaniu regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług.
2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
d) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje konto z serwisu poprzez wysłanie zgłoszenia z prośbą o usunięcie na adres pomoc@nalunch.pl
4. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w jej trakcie w celach marketingowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie oświadczenia woli, które Użytkownik przesyła na adres Administratora serwisu na adres: pomoc@nalunch.pl. Podanie przez Użytkownika adresu e -mail jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji za pośrednictwem Serwisu, w szczególności informacji dotyczących aktualnych zmian oraz informacji reklamowych.
5. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo ograniczenia możliwości korzystania
z Serwisu do czasu uwiarygodnienia danych w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika. Użytkownik nie może z tego powodu wysuwać jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora serwisu.

§ 51. Administrator Serwisu po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie odpowiadającej adresowi e-mail podanym podczas rejestracji przez Użytkownika.
2. Użytkownik podając nazwę konta w ramach Serwisu oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Administratora Serwisu.
3. Administratora Serwisu może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie lub zawartości, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Administratora Serwisu poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza jakiekolwiek dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora Serwisu. O odmowie utworzenia konta bądź o jego usunięciu Administratora Serwisu poinformuje Użytkownika w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. Użytkownik nie może z tego powodu wysuwać jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora serwisu. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku zawieszenia korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
4. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora o nazwie odpowiadającej adresowi e-mail podanym podczas rejestracji przez Użytkownika i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
6. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych zebranych w Serwisie, zmiany lub usunięcia swoich informacji. Powyższe zmiany lub usunięcie informacji nie może naruszać praw Restauracji partnerskiej lub Administratora serwisu wobec Użytkownika i nie może prowadzić do uniknięcia wykonania zobowiązania jakie przyjął na siebie Użytkownik wobec Restauracji partnerskiej lub Administratora serwisu.
7. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywać Serwis do prowadzenia niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami działalności, zakłócać funkcjonowanie Serwisu.

§ 61. Za pomocą Serwisu Użytkownicy/Gość mają dostęp do ofert Restauracji partnerskich. Oferta obejmuje menu, rodzaju lokalu, godziny otwarcia, adres. Ewentualnie w zależności od życzenia Restauracji Partnerskiej oferta obejmuje również działanie w systemie Lunch Profit lub Group Lunch. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za informacje o Restauracjach partnerskich dostępne w serwisie.
2. Użytkownik/Gość może wyszukać lokale według miejsca lokalizacji, poszukiwanej potrawy przez wprowadzenie słów kluczowych lub za pomocą odznaczenia poszukiwanego rodzaju dania.
3. W wybranych Restauracjach partnerskich Użytkownik może zarezerwować stolik, jak również zakupić za pośrednictwem Serwisu abonamenty lunchowe w systemie Lunch Profit lub Group Lunch.

§ 71. Administrator serwisu umożliwia Użytkownikowi dokonanie zakupu abonamentów lunchowych w systemie Lunch Profit lub Group Lunch w odpowiedniej Restauracji partnerskiej , a także rezerwacji stolika w odpowiedniej Restauracji partnerskiej.
2. Stronami umów o zakup abonamentów lunchowych w systemie Lunch Profit lub Group Lunch oraz rezerwacji stolika są: Użytkownik oraz odpowiednia Restauracja partnerska.
3. Administrator serwisu dokłada starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych Restauracji partnerskich były jak najbardziej aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za informacje nieprawdziwe lub nierzetelne udostępnione uprzednio przez Restaurację partnerską.
4. Użytkownik dokonuje zakupu abonamentów lunchowych w systemie Lunch Profit lub Group Lunch, poprzez wybór oferty w tymże systemie w odpowiedniej Restauracji partnerskiej, po czym jest przekierowany na stronę płatności. Po dokonaniu płatności przez Użytkownika potwierdzenie zakupu abonamentu lunchowego zostanie odnotowane na jego koncie oraz przesłane na adres mailowy, który Użytkownik wskazał przy rejestracji. W potwierdzeniu znajdować się będzie unikalny numer abonamentu lunchowego dzięki któremu będzie mógł zrealizować go w odpowiedniej Restauracji partnerskiej.
5. Od chwili otrzymania potwierdzenia zakupu abonamentu lunchowego przez Użytkownika, Restauracja partnerska jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość jego realizacji. Administrator serwisu ani Restauracja partnerska nie odpowiadają za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w zamówieniu zakupu abonamentów lunchowych.
6. Mając na uwadze ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu wycofanie się z zakupu abonamentu lunchowego jest możliwe jedynie w relacji pomiędzy Użytkownikiem a Restauracją Partnerską.
7. Użytkownik dokonuje płatności za abonamenty lunchowe za pomocą Systemu Płatności Dot Pay co warunkuje zakup abonamentu lunchowego.
8. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Systemu Płatności Dot Pay, a Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jego prawidłowość.
9. Administrator serwisu zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności.

§ 81. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z Usługami należą do Administratora serwisu.
2 Administrator serwisu wskazuje, że treść serwisu stanowi przedmiot prawa autorskiego w odniesieniu do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.). a prawa autorskie do treści materiałów zawartych w serwisie przysługują wyłącznie Administratorowi serwisu. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wskazanych powyżej materiałów wymaga zgody Administratora serwisu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Restauracje partnerskie udostępniające dane poprzez Serwis ponoszą odpowiedzialność za udostępnione dane, także w rozumieniu ochrony własności intelektualnej. Administrator serwisu wskazuje, że udostępnione przez Restauratora dane zostały użyte w celach identyfikacyjnych, mogą być chronionymi znakami towarowymi innych przedsiębiorstw.

§ 91. Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zamieszczane przez Użytkowników czy też Restauracje partnerskie. W przypadku uznania przez Administratora serwisu że zamieszczony przez Użytkownika lub Restaurację partnerską w serwisie wpis czy też plik narusza chociaż jeden z wyżej wymienionych zastrzeżeń, zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia takiej informacji.
2. Administrator serwisu nie odpowiada za skutki wydarzeń na które nie ma wpływu
i które pozostają poza możliwością jego kontroli, w szczególności: skutki awarii serwera, utraty danych, czasowej niedostępności serwisu, awarie powstałe wskutek działalności wirusów komputerowych.
3. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia czy też opóźnienia w działaniu serwisu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, nie dostarczenia wiadomości pocztą elektroniczną, braku możliwości wykorzystania danych lub sprzętu i inne podobne problemy pojawiające się w wyniku wykorzystania lub braku możliwości wykorzystania Serwisu i jego zawartości.
4. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Restauracji partnerskich ani za treść ich oferty.
5. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, prawdziwość i rzetelność opisu Restauracji partnerskiej, oraz zdolności Restauracji partnerskiej do realizacji zobowiązań jakie przyjęła na siebie względem Użytkownika.
6. Administrator serwisu nie sprawuje nadzoru nad sfinalizowaniem i poprawnością transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Restauracją partnerską i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
7. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Restauracje partnerskie danych przekazanych w celach związanych z realizacją transakcji pomiędzy użytkownikiem a Restauracją partnerską.

§ 101. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie.
2. Na stronie serwisu dostępna jest zawsze aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu.
3. Administrator zastrzega prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w dopuszczonych prawem formach.
4. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora serwisu podanych danych osobowych w celach marketingu i promocji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Serwisu prowadzonego przez spółkę pod firmą Na Lunch Trocewicz Spółka jawna, ul. Artyleryjska 20, 21-500 Biała Podlaska na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych od Administratora serwisu.
5. Brak akceptacji przez Użytkownika Regulaminu jest równoznaczne z niemożliwością korzystania z Serwisu.