Na lunch

Polityka prywatności

 

§ 1  Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie nalunch.pl (zwany dalej Serwisem) jest spółka pod firmą Na Lunch Trocewicz Spółka jawna, ul. Artyleryjska 20, 21-500 Biała Podlaska zwanym dalej Administratorem serwisu. Administrator serwisu przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.
2. Administrator serwisu przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
3. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4. Użytkownik Portalu ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu jest dobrowolne.
5. Administrator serwisu nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych Użytkowników Serwisu osobom lub podmiotom trzecim, a dostęp do nich posiada jedynie ograniczone grono osób upoważnionych.  
6. Podane przez Użytkownika Serwisu dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora serwisu i podmioty przez nią upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
8. Administrator serwisu zapewnia Użytkownikom Serwisu możliwość usunięcia swoich danych z bazy danych.  
9. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług, prosimy o kontakt pod adresem pomoc@nalunch.pl

 

§ 2  Przechowywanie i ochrona informacji1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez Administratora serwisu.
2. Administrator serwisu prowadzi statystyki i badania dotyczące usług, ruchu w sieci, analizy finansowe. Mogą być one używane i wymieniane z podmiotami trzecimi, jednak żadne z tych statystyk nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników Serwisu.
3. Administrator serwisu nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

 

§ 3. Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych


1. W Serwisie wykorzystywana jest technika „cookies”, pozwalająca na zapisywanie na komputerze Użytkownika Serwisu informacji, które serwer Administrator serwisu może odczytywać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera Użytkownika Serwisu.
2. Zastosowana technika „cookies” wykorzystywana jest do przechowywania identyfikatora dostępu Użytkownika Serwisu, tak by nie trzeba było ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony.
3. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie danych osobowych Użytkownika Serwisu ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
4. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora serwisu wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).